Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości
Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Zasady recenzowania

Procedura recenzowania


Wydawnictwa AGH podejmują wszystkie możliwe wysiłki, aby publikowane przez nie książki miały wysoki poziom zarówno naukowy, akademicki, jak i edytorski. Jednym z najistotniejszych przejawów dbałości o rzetelność naukową wydawanych przez nas książek i czasopism jest procedura ich recenzowania, której zasady przedstawiono poniżej. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2013 Rektora AGH w zakres działalności Wydawnictw AGH wchodzi wydawanie skryptów i podręczników akademickich, periodyków naukowych, aperiodycznych rozpraw i monografii oraz, na wniosek Rektora, innych istotnych dla uczelni pozycji wydawniczych. Wszystkie publikacje naukowe wydawane w Wydawnictwach AGH kierowane są do recenzji naukowej, której celem jest ocena materiału, wskazanie uchybień, sformułowanie uwag dla autora i jasnej sugestii dla Wydawnictw, czy praca powinna zostać opublikowana. 
Wyboru dwóch recenzentów książki dokonuje dziekan macierzystego wydziału autora spośród specjalistów z danej dyscypliny naukowej będących samodzielnymi pracownikami nauki. Obowiązuje wymóg, by przynajmniej jeden recenzent był spoza jednostki afiliującej autora. Recenzent nie może pozostawać z autorem w konflikcie interesów, dotyczącym w szczególności: bezpośrednich relacji osobistych z autorem (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacji podległości zawodowej z autorem,bezpośredniej współpracy naukowej z autorem - stan taki poświadcza na piśmie (link). W przypadku artykułów w czasopismach naukowych wyboru dwóch recenzentów dokonuje komitet redakcyjny czasopisma, kierując się zasadą double blind review. Zbiorcza lista recenzentów w danym roczniku jest zwykle publikowana w ostatnim numerze rocznika. 
Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu pracy do publikacji lub jej odrzuceniu. W recenzji nacisk powinien być położony na poziom merytoryczny, oryginalność stawianych tez i zasadność podejmowanych badań, metodologię, poprawność formułowanych wniosków i sposób ich prezentacji. Recenzja powinna być sprawiedliwa, obiektywna, rzetelna, konstruktywna, zgodna z posiadaną wiedzą i wykonana terminowo. Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych plagiatów lub podejrzenia o plagiat czy autoplagiat, a także uchybień w przytaczaniu danych (manipulacji danymi). Recenzent jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją. 
Autor otrzymuje recenzję do wglądu, ustosunkowuje się do niej i przygotowuje poprawioną wersję utworu. Następnie dostarcza do Wydawnictw poprawioną wersję pracy wraz z oświadczeniem, że zapoznał się z uwagami recenzentów i je uwzględnił. 
W razie wątpliwości lub na życzenie recenzenta Wydawnictwo może skierować poprawioną wersję pracy do powtórnej recenzji. 
Wydawnictwa AGH mają prawo do nieprzyjęcia i odmowy wydania utworu, który otrzymał negatywną recenzję.  


O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English