Zaloguj się 

Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się »
Dodaj do ulubionychMapa stronyAkademia Górniczo-Hutnicza

Nowości




Etyka wydawnicza

Katalog książek


Katalog czasopism

Akademia Górniczo-Hutnicza
Współpraca z autorami » Przebieg procesu wydawniczego

Przebieg procesu wydawniczego


Etapy procesu wydawniczego


Opracowanie edytorskie
wykonywane jest przez Redakcję Wydawnictw na egzemplarzu autorskim, czyli na wydruku komputerowym utworu (w formacie A4) zawierającym tekst, rysunki, wzory i tabele. Większe zmiany w utworze dokonane przez Autora po omówieniu opracowania edytorskiego z Redakcją Wydawnictw powinny być dołączone (w postaci wydruku komputerowego) do stron, na których należy te zmiany wprowadzić.

Tak uzupełniony egzemplarz autorski, wraz z załączonymi do niego CD zawierającymi elektroniczny zapis tekstu (edytor Word z rozszerzeniem *.doc lub TeX/LateX) i oddzielne pliki z materiałem ilustracyjnym, przekazany zostaje firmie formatującej ten zapis zgodnie z zasadami edytorskimi Wydawnictw AGH.

Egzemplarz I korekty jest wydrukiem komputerowym utworu, odpowiadającym rzeczywistemu formatowi książki (B5) i posiadającym właściwą numerację stron. Na tym wydruku Autor może wprowadzić zmiany (w tekście, rysunkach, wzorach i tabelach), które jednak nie powinny znacząco zaburzać składu (nie należy wprowadzać poprawek, które spowodowałyby zmianę objętości książki, takich jak usuwanie lub dopisywanie fragmentów tekstu, wzorów, rysunków i tabel). Jeśli jednak Autor uzna zasadnicze zmiany w I korekcie za konieczne, Wydawnictwa dokonają kalkulacji kosztów wprowadzenia tych zmian i przedstawią ją Dziekanowi Wydziału. Zmiany zostaną wprowadzone po ewentualnej akceptacji kalkulacji.
Zmiany te powinny być przekazane Redakcji Wydawnictw w formie wydruku komputerowego zawierającego zmienione fragmenty tekstu, wzory, rysunki lub tabele. Egzemplarz korekty, którą Autor otrzymuje, zawiera uwagi i pytania Redakcji Wydawnictw. Omówienie tych pytań i ustosunkowanie się do uwag stanowi część korekty autorskiej.

Egzemplarz II korekty jest wydrukiem komputerowym utworu zawierającym wszystkie zmiany, które Autor i Redakcja wprowadzili w I korekcie. Na etapie II korekty można jedynie wprowadzać drobne poprawki w tekście, wzorach, rysunkach i tabelach.

Jeśli poprawki wynikające z II korekty występują na niewielkiej liczbie stron i nie zmieniają objętości książki, zostają wprowadzone na etapie rewizji wybranych stron.

Wydruk całości utworu (po dwóch korektach i rewizji wybranych stron) zostaje podpisany przez Autora do druku. Egzemplarz wydruku podpisany przez Autora jest dla Wydawnictw gwarancją jego poprawności.

 

Obliczanie objętości publikacji w arkuszach wydawniczych

Arkusz wydawniczy to jednostka miary produkcji wydawniczej.

Każda publikacja obliczona w arkuszach wydawniczych zawiera materiał autorski (tekst, wzory, rysunki, tabele) oraz dodatki redakcyjne (paginację książki, stronę tytułową, stronę redakcyjną, spis treści itp.).

Arkusz wydawniczy tekstu zawiera 40 000 znaków typograficznych. Za znak uważa się każdą literę, cyfrę, znak przestankowy i odstęp między słowami.

3000 cm2 powierzchni materiału ilustracyjnego stanowi 1 arkusz wydawniczy. Przy obliczaniu powierzchni rysunków (wykresów, fotografii, tabel) należy brać pod uwagę rzeczywistą powierzchnię, jaką zajmują na kolumnie książki. Kolumna książek publikowanych w UWND AGH ma wymiary 13 x 19 cm. Powierzchnie dużych tabel mogą stanowić wielokrotność kolumny.

Wzory oblicza się według następujących reguł:

# wzory zajmujące w tekście część wiersza traktuje się jako cały wiersz, # wzory piętrowe liczone są w ten sposób, że każda linijka (piętro) wzoru liczona jest jako cały wiersz.


Z doświadczenia Wydawnictw AGH wynika, że jeden arkusz wydawniczy to zwykle około 12 stron wydrukowanego materiału przy formacie kolumny 13 x 19 cm.

UWAGA

Autorzy zainteresowani samodzielnym składem własnych prac i przygotowaniem PDF książki do druku proszeni są o kontakt z Redakcją Wydawnictw AGH

przejdź na stronę z danymi kontaktowymi 
 



O wydawnictwachKontaktPunkty sprzedażyAktualnościin English